Veszély szimbólumok - Hazard symbols

Szerző: 
Gruiz Katalin

A vegyi anyagok és termékek veszélyességének alapos felmérését követően eldöntik, hogy az anyagot milyen veszélyességi osztályba sorolják (osztályozás),  és hogy a csomagolására milyen veszélyszimbólumnak kell kerülnie (Címkézés). A veszélyt szimbolizáló jelek mellett fel kell tüntetni a veszélyt leíró mondatokat (H-mondatok) és a biztonság érdekében figyelmeztető és óvintézkedésre vonatkozó mondatait (P-mondatok).

Mindezt Európában az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelet (CLP) a GHS-sel (Globally Harmonized System = Globálisan Harmonizált osztályozási és címkézési Rendszer) harmonizált osztályozást és címkézést alkalmaz a vegyi anyagokra. A CLP rendelet által előírt veszélyt jelző és annak megelőzésére figyelmet felhívó mondatok felváltották a DSD (Dangerous Substance Directive = Veszélyes anyag direktíva, 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv) által használt R-mondatokat.

A GHS-sel harmonizált veszély-mondatokat (veszélyességre vonatkozó megállapítások) és P-mondatokat (megelőzést célzó javaslatok) a MOKKA Lexikonban találhatja meg.

A csatolt ábrán a korábban használatos (sárga alapú) veszélyszimbólumok is láthatóak az újak (GHS) mellett.