A vegyi anyagok osztályozása, címkézése és csomagolása az egyik hatékony eszköz a veszélyes vegyi anyagok környezeti és egészségkockázatának megelőzéssel történő csökkentésére.

Az Európai Parlament és Tanács 1272/2008/EK rendelete (2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szól.

A rendelet rövid neve: CLP (Classification, Labelling and Packaging).

A CLP célja az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének, valamint a vegyi anyagok, keverékek és egyes meghatározott cikkek szabad mozgásának biztosítása, a versenyképesség és az innováció javítása mellett.

Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) keretében 12 év alatt kidolgozták az osztályozás és címkézés harmonizált kritériumait, amelynek eredményeként létrejött a „Vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere” (a továbbiakban: GHS). Ezzel a rendelettel az EU csatlakozik ehhez az egységes rendszerhez.

A rendelet további célja a különböző anyagok és keverékek veszélyeinek megfelelő azonosítása, és az azokról való megfelelő tájékoztatás. Ennek érdekében annak meghatározása, hogy az anyagok és keverékek mely tulajdonságai vezetnek veszélyesként való besorolásukhoz. E tulajdonságok közé kell tartozniuk a fizikai veszélyeknek, valamint az emberi egészséget és a környezetet érintő veszélyeknek, beleértve az ózonréteg veszélyeztetését is.

A CLP rendeletben szereplő fogalmaknak és meghatározásaiknak összhangban kell lenniük a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló REACH rendelettel, a szállításra vonatkozó szabályozással és az ENSZ szintjén a GHS-ben megállapított meghatározásokkal. A GHS-ben meghatározott veszélyességi osztályokat bele kell foglalni e rendeletbe is.

A rendelet részletesen ismerteti a rendelet által kötelezettek körét és pozíciójukból, szerepükből adódó feladataikat, kötelezettségeiket.

A rendelet mellékleteként, a 340. oldaltól kezdve 1000 oldalon keresztül táblázatosan felsorolva találjuk az Európában osztályozott és címkézett vegyi anyagokat, nevüket, CAS és EC számaikat, veszélyességi osztályukat és kategóriájukat, a figyelmeztető mondatok kódszámát,  a veszélyt jelző piktogramok és a figyelmeztetések kódjait és az egyedi koncentrációhatárukat, ha keverékben fordulnak elő.

A törvény teljes szövegében a nevezett rész,  "Egyes veszélyes anyagok harmonizált osztályozása és címkézése" címmel a VI. MELLÉKLET 3.1. táblázatában található (340. oldal).

A vegyi anyagokat osztályozásra és címkézésre a REACH rendelet értelmében egy erre a célra kidolgozott formátumú dossziéban kell beadni: "Javaslat a vegyi anyag harmonizált osztályozására és címkézésére" címmel. Csatoltuk ennek angol változatát magyarázatokkal (pdf) és kitölthető formában word dokumentumban. A CLH dossziét az ECHA (European Chemicals Agency) értékeli és a dosszié alapján a RAC (Risk Assessment Committee), a SEAC (Socio-Economic Assessment Committee) és MSC (Member State Committee) dönt a vegyi anyag osztályozásáról és címkézéséről.