Acetoklór

Kép forrása
ESIS
Leírás szerzője
Szikora Ferenc

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Acetoklór
2-kloro-N-etoximetil-6'-etilaceto-o-toluidid (PPDB)

Vegyületcsoport

Herbicid (PPDB)

CAS szám

34256-82-1 (ESIS)

Molekulaképlet

C14H20ClNO2 (ESIS)

Megjelenés

Halványsárga folyadék (PPDB)
Szobahőmérsékleten olajszerű, halványsárga színtől az ibolyáig (EXTOXNET)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Herbicid, gyomirtószer (PPDB)

Növényvédőszer neve és acetoklór tartalma(PESZTICID.HU)(F=folyékony):
ACENIT 50 EC-50 %, ACENIT A 880 EC-800 g/l (F), ERUNIT PROFI (ESSENTIAL USE)- 410 g/l(F), FLEKSZENIT III. 690 EC-200 g/l(F), GUARDIAN EC-840 g/l(F), GUARDIAN EXTRA (ESSENTIAL USE)- 360 g/l(F), GUARDIAN MAX-840 g/l(F), HARNESS-900 g/l(F), SACEMID A EC-50 %(F), TROPHY-768 g/l(F)

Elsődleges hatás

Szelektív, a csírázó gyomok fő hajtásain és gyökerein keresztül abszorbeálódik (PPDB). Lipid szintézis gátló (PPDB)

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

269,77 g/mol (PPDB)

Sűrűség

1,12 g/ml (PPDB)

Olvadáspont

10,6°C (PPDB)
0°C-nál alacsonyabb (EXTOXNET)

Forráspont

172°C (PPDB)

Gőznyomás

2,2 X 10-02 (25°C) (PPDB)
3,4 × 10-8 (25°C) (EXTOXNET)

Vízoldhatóság

282 mg/l (20°C) (PPDB)
223 ppm (25°C) (EXTOXNET)

Stabilitás

Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil (EXTOXNET)

Hidrolízis

pH 5–9 között hidrolízisnek ellenáll, stabil (PPDB)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

2,1*10-03 Pa*m3/mol (PPDB)

Kow

4,14 (PPDB)

Koc  [l/kg]

156 (PPDB)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

20 (PPDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Féléletidő (UV hatására) = 1,2h víz-metanol keverékben, 0,5h tiszta metanolban (HSDB)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

DT50 talajban (tipikus) = 14 nap, laborban 20°C-nál 10,6 nap, terepen = 12,1 nap (PPDB)

Metbolitok: t-szulfonsav, ecetsav, t-szulfinil ecetsav (PPDB)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Magyarország, felszín alatti vizek - összes növényvédőszer szennyezettségi határérték: 0,5 µg/l (B-határérték) (219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet; 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet),

1. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez, ivóvíz határérték: peszticidek 0,10 μg/l (1)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

0,221 és 0,173 μg/l budapesti ivóvízminták (2011. július 7.) (2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben algákra és halakra nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Oncorhynchus mykiss, (96h) LC50 = 0,36 mg/l (PPDB)
Daphnia magna (48h), EC50 = 8.6 mg/l (PPDB)
Americamysis bahia (96h), LC50 = 1.9 mg/l (PPDB)
Lemna gibba (7nap, biomassza), EC50 = 0.0027 mg/l (PPDB)
Pseudokirchneriella subcapitata (72h, növekedés), EC50 = 0.00027 mg/l (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Oncorhynchus mykiss (96h) NOEC = 0,13 mg/l (PPDB)
Daphnia magna (21nap), NOEC = 0.022 mg/l (PPDB)
Chironomus riparius (28 nap), NOEC = 1.6 mg/l (PPDB)
Selenastrum capricornutum (96h, növekedés), NOEC = 0.00059 mg/l (PPDB)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

 Eisenia foetida (14nap), LC50 = 105.5 mg/kg (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Rákot okoz (3)
Hormonrendszer károsító (4)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Gyanús (PAN)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Igen (PPDB)
Közepes és nagy dózisok esetén nem mutagén és CHO / HGPRT génmutációs teszten enyhén pozitív. (EXTOXNET)

Karcinogén

Lehetséges (PPDB), Gyanús (MSDS), Valószínű (HSDB)

Reprotoxikus, teratogén

Igen (PPDB)

Akut toxicitási adatok (LD50)

patkány, orális, LD50 = 1929 mg/kg (PPDB)
patkány, dermális, LD50 = > 2000 mg/( testtömeg kg) (PPDB) patkány, orális, LD50 = 2953 mg/kg (HSDB)
nyúl, dermális, LD50 = 3667 mg/kg (HSDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

patkány, 3hónap, NOEL = 40 mg/kg/nap (testsúly csökkenés)és 100 mg/kg/nap (táplálékfogyasztás csökkenés) (EXTOXNET)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Elsőbbségi veszélyes anyagként nem szerepel a vízpolitika területén (L331/4, 2001)

- nincs adat

Szerző által felhasznált források

Adatbázisok:

ESIS – European chemical Substances Information System (http://esis.jrc.ec.europa.eu/)

EXTOXNET – The EXtension TOXicology NETwork (http://extoxnet.orst.edu/)

PPDB – Pesticide Properties Database (http://sitem.herts.ac.uk/aeru/projects/ppdb/index.htm)

PAN – Pesticide Database (http://www.pesticideinfo.org/)

TOXNET/HSDB – Toxicology Data Network (http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB)

PESZTICID.HU Magyarországon használt peszticidekről (http://peszticid.hu/)

MSDS – Chemical and Other Safety Information, Safety data sheet, Oxford University (http://msds.chem.ox.ac.uk/)

 

Határérték listák, rendeletek:

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

(1) 1. számú melléklet a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelethez (http://viz.kalauzolo.hu/ivoviz-hatarertekek/)

Folyóiratcikkek:

List of priority subtances in the field of water policy (2001) Official Journal of the European Communities, L331/4 15.12.2001

 

Weboldalak/dokumentumok:

(2)Levego.hu http://levego.hu/hirek/2011/07/gyomirtok_nyaranta_az_ivovizben

(3) Office of Environmental Health Hazard Assessment Staff Directory  http://www.oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/files/P65single052011.pdf

(4) Európai Bizottság http://ec.europa.eu/environment/docum/pdf/bkh_annex_15.pdf