Magyarország jellemző élőhelyeinek elterjedtsége

Kép forrása
http://1.bp.blogspot.com/_oQ_9Ms5MCuI/TBPaOLs_XpI/AAAAAAAAAoo/x_UME-yzAPU/s1600/beautiful-nature-la.jpg
Leírás szerzője
Gruiz Katalin

A MÉTA tudásbázis Magyarország valamennyi élőhely-típusának elterjedtségét mutatja be térképeken.

A MÉTA  weboldalán (http://www.novenyzetiterkep.hu/node/73) az alábbi élőhelytípusokról találhat térképet:

HÍNÁRNÖVÉNYZET - EUHYDROPHYTE HABITATS

A1Állóvízi sulymos, békalencsés, rucaörömös, tócsagazos hínár - Standing water communities with Trapa, Lemna, Salvinia and Ceratophyllum   
A23Tündérrózsás, vízitökös, rencés, kolokános (láptavi) hínár - Euhydrophyte communities with Nymphaea, Nuphar, Utricularia and Stratiotesi>  
A3aÁramlóvízi, (nagylevelű) békaszőlős, tündérfátylas hínár - Communities of slowly running waters with Potamogeton and Nymphoides  
A4Békaliliomos és más lápi hínár - Euhydrophyte communities of fens  
A5Szikes, víziboglárkás, tófonalas vagy csillárkamoszatos hínár - Athalassal saline euhydrophyte communities  

 

NÁDASOK és MOCSARAK - MARSHES

B1aNem tőzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások - Eu- and mesotrophic reed and Typha beds  
B1bNádas úszólápok, lápos, tőzeges nádasok és télisásosok - Oligotrophic reed and Typha beds of fens, floating fens  
B2Harmatkásás, békabuzogányos mocsári-vízparti növényzet - Glyceria, Sparganium and Schoenoplectus beds  
B3Vízparti virágkákás, csetkákás, vízi hídőrös, mételykórós mocsarak - Water-fringing helophyte beds with Butomus, Eleocharis and Alisma  
B4Lápi zsombékosok - Tussock sedge communities  
B5Nem zsombékoló magassásrétek - Non-tussock beds of large sedges  
B6Zsiókás és sziki kákás szikes mocsarak - Salt marshes  
BACsatornák, szabályozott patakok, mesterséges tavak parti zónájában és közvetlen partközeli víztestében kialakult fragmentális mocsarak és kisebb hínarasok - Fine-scale mosaic or zonation of marsh communities of channels, ditches and artificial lakes  

 

FORRÁSGYEPEK, TŐZEGMOHÁS LÁPOK - FLUSHES, TRANSITION MIRES & RAISED BOGS

C1Forrásgyepek - Soft and hard water flushes  
C23Tőzegmohás átmeneti lápok és tőzegmohalápok - Transition mires and raised bogs  

 

NEDVES GYEPEK és MAGASKÓRÓSOK - RICH FENS, EU- & MESOTROPHIC MEADOWS & TALL HERB COOMUNITIES

D1Láprétek (Caricion davallianae) - Rich fens (Caricion davallianae)  
D2Kékperjés rétek - Molinia meadows  
D34Mocsárrétek - Mesotrophic wet meadows  
D5Patakparti és lápi magaskórósok - Tall herb communities of creeks and fens  
D6Ártéri és mocsári magaskórósok - Tall herb communities of floodplains and marshes  

 

DOMB- ÉS HEGYVIDÉKI GYEPEK - COLLINE AND MONTAINE HAY MEADOWS, ACID GRASSLANDS AND HEATHS

E1Franciaperjés rétek - Arrhenatherum hay meadows  
E2Veres csenkeszes hegyi rétek - Festuca rubra hay meadows  
E34Hegy-dombvidéki sovány gyepek és szőrfűgyepek - Cynosurion grasslands and Nardus swards  
E5Csarabosok - Calluna heaths  

 

SZIKESEK - HALOPHYTIC HABITATS

F1aÜrmöspuszták - Artemisia salt steppes  
F1bCickórós puszták - Achillea steppes on meadow solonetz  
F2Szikes rétek - Salt meadows  
F3Kocsordos-őszirózsás sziki magaskórósok, rétsztyepek - Tall herb salt meadows and salt meadow steppes  
F4Üde mézpázsitos szikfokok - Dense and tall Puccinellia swards  
F5Padkás szikesek és szikes tavak iszap- és vakszik növényzete - Annual salt pioneer swards of steppes and lakes  

 

NYÍLT SZÁRAZGYEPEK - DRY OPEN GRASSLANDS

G1Nyílt homokpusztagyepek - Open sand steppes  
G2Mészkedvelő nyílt sziklagyepek - Calcareous open rocky grasslands  
G3Nyílt szilikát sziklagyepek - Siliceous open rocky grasslands  

 

ZÁRT SZÁRAZ, FÉLSZÁRAZ GYEPEK - DRY AND SEMI-DRY CLOSED GRASSLANDS

H1Zárt sziklagyepek, fajgazdag Bromus pannonicus gyepek - Closed rocky grasslands, species rich Bromus pannonicus grasslands  
H2Felnyíló, mészkedvelő lejtő- és törmelékgyepek - Calcareous rocky steppes  
H3aLejtőgyepek egyéb kemény alapkőzeten - Slope steppes on stony ground  
H4Félszáraz irtásrétek, száraz magaskórósok és erdőssztyeprétek - Bromus erectus-Brachypodium pinnatum xero-mesic grasslands, dry tall herb communities and forest steppe meadows and othetr semi-dry grasslands  
H5aKötött talajú sztyeprétek (lösz, agyag, nem köves lejtőhordalék, tufák) - Closed steppes on loess, clay, tufa  
H5bHomoki sztyeprétek - Closed sand steppes  

 

NEM RUDERÁLIS PIONÍR NÖVÉNYZET - NON-RUDERAL PIONEER HABITATS

I1Üde természetes pionír növényzet - Amphibious communities on river gravel and sand banks  
I2Löszfalak és szakadópartok növényzete - Semi-desert vegetation on loess cliffs  
I4Árnyéktűrő nyílt sziklanövényzet - Open vegetation of shadowed rocks  

 

EGYÉB FÁTLAN ÉLŐHELYEK - OTHER NON-WOODY HABITATS

OAJellegtelen fátlan vizes élőhelyek - Uncharacteristic wetlands  
OBJellegtelen üde gyepek és magaskórósok - Uncharacteristic mesic meadows and tall herb communities  
OCJellegtelen száraz- vagy félszáraz gyepek és magaskórósok - Uncharacteristic dry/semi-dry grasslands and tall herb communities  

 

ÜDE ÉS SZÁRAZ CSERJÉSEK, SZEGÉLYEK - SHRUBLANDS

J1aFűzlápok, lápcserjések - Willow mire shrubs  
J3Folyómenti bokorfüzesek - Riverine willow shrub  
M6Sztyepcserjések - Continental deciduous steppe thickets  
M7Sziklai cserjések - Continental deciduous rocky thickets  
M8Száraz-félszáraz erdő- és cserjés szegélyek - Thermophilous woodland fringes  
P2aÜde cserjések - Mesic shrub vegetation  
P2bGalagonyás-kökényes-borókás cserjések - Dry shrub vegetation with Crataegus monogyna, Prunus spinosa and Juniperus communis  

 

LÁP- ÉS LIGETERDŐK - RIVERINE AND SWAMP WOODLANDS

J1bNyírlápok, nyíres tőzegmohalápok - Birch mire woodlands  
J2Éger- és kőrislápok, égeres mocsárerdők - Alder and ash swamp woodlands  
J4Fűz-nyár ártéri erdők - Riverine willow-poplar woodlands  
J5Égerligetek - Riverine ash-alder woodlands  
J6Keményfás ártéri erdők - Riverine oak-elm-ash woodlands  

 

ÜDE LOMBOSERDŐK - MESIC DECIDUOUS WOODLANDS

K1aGyertyános-kocsányos tölgyesek - Lowland pedunculate oak - hornbeam woodlands  
K2Gyertyános-kocsánytalan tölgyesek - Sessile oak - hornbeam woodlands  
K5Bükkösök - Beech woodlands  
K7aMészkerülő bükkösök - Acidofrequent beech woodlands  
K7bMészkerülő gyertyános-tölgyesek - Acidofrequent oak-hornbeam woodlands  

 

FÉNYBEN GAZDAG TÖLGYESEK ÉS ERDŐ-GYEP MOZAIKOK - CLOSED AND OPEN DRY DECIDUOUS WOODLANDS

L1Mész- és melegkedvelő tölgyesek - Closed termophilous downy oak woodlands  
L2aCseres-kocsánytalan tölgyesek - Turkey oak - sessile oak woodlands  
L2bCseres-kocsányos tölgyesek - Turkey oak - pedunculate oak woodlands  
L2xHegylábi és dombvidéki elegyes tölgyesek - Closed and mixed steppe oak woodlands on foothills  
L4aZárt mészkerülő tölgyesek - Closed acidofrequent oak woodlands  
L4bNyílt mészkerülő tölgyesek - Open acidofrequent oak woodlands  
L5Alföldi zárt kocsányos tölgyesek - Closed lowland steppe oak woodlands  
M1Molyhos tölgyes bokorerdők - Downy oak scrub woodlands  
M2Nyílt, gyepekkel mozaikos lösztölgyesek - Open loess steppe oak woodlands with openings  
M3Nyílt, gyepekkel mozaikos sziki tölgyesek - Open salt steppe oak woodlands with openings  
M4Nyílt, gyepekkel mozaikos homoki tölgyesek - Open sand steppe oak woodlands with openings  
M5Homoki borókás-nyárasok - Poplar-juniper steppe woodlands  

 

SZIKLÁS ERDŐK - ROCKY WOODLANDS

LY1Szurdokerdők (hegyi juharban gazdag, sziklás talajú, üde erdok) - Forests of ravines (mesic rocky forests rich in Acer pseudoplatanus)  
LY2Törmeléklejtő-erdők - Mixed forests of slopes and screes  
LY3Bükkös sziklaerdők - Limestone beech forests  
LY4Tölgyes jellegű sziklaerdők, tetőerdők és egyéb elegyes üde erdők - Mixed relic oak forests on rocks  

 

FENYŐELEGYES ERDŐK - CONIFEROUS MIXED WOODLANDS

N13Mészkerülő lombelegyes fenyvesek - Acidofrequent coniferous forests  
N2Mészkedvelő erdeifenyvesek - Calcareous Scots pine forests  

 

EGYÉB ERDŐK ÉS FÁS ÉLŐHELYEK - OTHER WOODLANDS AND WOODY HABITATS

P45Fáslegelők, fáskaszálók, felhagyott legelőerdők, gesztenyeligetek - Wooded pastures and sweet chestnut forests  
P7Ősi fajtájú, gyepes és / vagy erdősödő, extenzíven művelt gyümölcsösök - Extensive orchards with ancient cultivars (often invaded by shrubs and trees)   
RAŐshonos fajú, elszórva álló fák csoportja vagy egy egyed szélességű, erdővé még nem záródott „fasorok” - Scattered native trees or narrow tree lines  
RBPuhafás pionír és jellegtelen erdők - Uncharacteristic (often pioneer) softwood forests and plantations  
RCKeményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők - Uncharacteristic hardwood forests and plantations  
RDTájidegen fafajokkal elegyes jellegtelen erdők és ültetvények - Uncharacteristic forests and plantations mixed with non-native tree species  

 

 

Szerző által felhasznált források

http://www.novenyzetiterkep.hu/node/73