Nonilfenol-etoxilát

Kép forrása
nincs kép
Leírás szerzője
Vlaj Lajosné

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név
Egyéb nevek

Nonilfenol-etoxilát
2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol
ethoxylated nonylphenol; (nonylphenoxy)polyethyleneoxide
Rövidítve: NPEO

Vegyületcsoport

A nonilfenolok  csoportjába tartozik: ezeket egy csoportként kezelik és szabályozzák. (6)
A nonilfenolok törvényileg osztályozva
- reprotoxikusak (Repr. Cat. 3,  R62-63),
- ártalmasak ( Xn; R22),
- maró hatásúak (C, R34) és a
- vízi ökoszisztémára is toxikusak (N; R50-53) (5)

A nonilfenol-etoxilát a nonoxynolok alcsoportjába tartozik, melyek polimer jellegű anyagok, mert az etoxi-csoportból ismétlődően többet tartalmaznak, jellemző módon 9 és 13 között.
Alkilfenolok oxidációjával állítják elő.

CAS szám

68412-54-4 (http://files.sc.akzonobel.com/msds/SE/EHS/12_HU_HU_000000000175.pdf)

Molekulaképlet

C2H4O)nC15H24O

Szerkezeti képlet

Lásd kép

Megjelenés

színtelen folyadék

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

- Bőriparban legelterjedtebben használt felületaktív anyag,
- bőrgyárakban a nagyon zsíros juhbőrök zsírtalanítása,
- lakk bőrök fedőfestékeinél a műanyag lakk felület lágyítása. (1)

-Kőolajkitermelés hatékonyságát fokozó felületaktív anyag (4)

-Nagy mennyiségben alkalmazza a textil- és papíripar (4)

- Az elektronikai ipar nyomtataott áramkörök gyártására és minőségellenőrzésére használja (törések megtalálása festéssel) (6).

- A nonil-fenolt legnagyobbrészt nonilfenol-etoxilát gyártására és a polimeriparban fenol-formaldehid gyanták gyártására használják fel. nA nonilfenol-etoxilátot nonilfenoléterek, -szulfátok és -foszfátok gyártására is használják:ezeket emulzióképzőkként alkalmazzák a kémiaia iparokban (6).

-spermaölő képessége miatt fogamzásgátlókban is alkalmazzák (7).

1994-es statisztikai adatok szerinti felhasználások:

Felhasználási kategória 

Felhasználás módja

%

09

Tisztító és mosószerek

44,7

13

Építési anyagok és adalékok

1,4

15

Kozmetikum

1,5

16

Pormegkötő szer

1,4

23

Flotációs adalék

1,7

25

Habképző

2,8

33

Köztitermék

0,2

38

Növényvédőszer-adalék

0,1

50

Felületaktív anyag

46,1

0

egyéb

0,1 

 

Elsődleges hatás

Emulgeátor, felületaktív anyag, nem-ionos tenzid

Mellékhatások

Toxikus, maró, reprotoxikus, hormonrendszert károsító

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

C19H32O3
308,45558

Sűrűség

1 060 kg/m3 a 20 °C (http://files.sc.akzonobel.com/msds/SE/EHS/12_HU_HU_000000000175.pdf)

Olvadáspont

0 °C

Forráspont

> 100 °C

Gőznyomás

Nincs megállapítva

Vízoldhatóság

Oldható

Stabilitás

Normál körülmények között nem bomlékony

Fotolízis és hidrolízis

A nonilfenol hidroxil-gyökökkel szívesen reagál:
- levegőben felezési ideje: 0,3 nap
- vízben fotolízise és hidrolízise elhanyagolható mértékű.

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

 

Kow

Nonilfenolé: 4,48, NPEO Kow értéke ennél nagyobb lehet

Koc  [l/kg]

Nonilfenolé: 5360 l/kg, NPEO Koc értéke ennél nagyobb lehet   

pKa

 

BCF, biokoncentráció

 1,4−3 000

A bomlástermékek biológiailag könnyebben felhalmozódnak mint az eredeti termék.

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

- ewgyik bomlásterméke a nonilfenol, tehát a nonilfenolra érvényes megállapítások, korlátozások a nonilfenol-etoxilátra is érvényesek kell legyenek.

Biodegradálhatóság és
metabolitok

-

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Korábban felszíni vizekben kimutatható volt. Mióta korlátozták a használatát, azóta a legtöbb felszíni vízekben jelenléte nem jellemző. A felszíni vízből talajvízbe és talajba szívódhat.

Felszíni vízben mért koncentrációk: 0,7−26 μg/l, átlagban: 2,7 μg/l
Folyó közeli felszín alatti vízben: 0,1−33 μg/l, átlagban: 0,5 μg/l.

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Az organizmusok számára ártalmasnak tartott anyago(ka)t tartalmaz.

Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Biológiailag nem könnyen lebontható.

A bomlástermékeket a kék kagylók és a halak gyorsan kiválasztották, miután tiszta vízbe kerültek.

LC50  Faj: Hal Dózis: 10−20 mg/l Expozíciós idő: 96 h

EC50 Faj: Daphnia  Dózis: 44 mg/l Expozíciós idő: 48 h

http://files.sc.akzonobel.com/msds/SE/EHS/12_HU_HU_000000000175.pdf

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

 

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

 

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások és az ártalmatlanítás módja

Belégzés:   Érzékeny személyeknél bőrizgató hatású lehet.

Szem: A szem bő tisztavizes öblítését azonnal el kell kezdeni és legalább 15 percig folytatni, orvost kell hívni.

Lenyelés: Vízzel ki kell mosni a szájüreget. Nem szabad hánytatni. A balesetest nyugalomba kell helyezni. Orvost kell hívni, ha van panasz. (2)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

 

Endokrin rendszert károsító

negatívan hat az endokrin rendszerre, hormonrendszert károsító anyagként az USA-ban és Európában is nagymértékben korlátozták hazsnálatát (3)

Immunrendszert károsító

 

Szövetkárosító

 

Mutagén

 

Karcinogén

 

Reprotoxikus, teratogén

 

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 = 4 g/kg

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

 

EGYÉB JELLEMZŐK

Teendők az anyag szándékolatlan kijutásakor

 

Személyi védekezés 

Kerülni kell a kapcsolatba jutást a kiömlött szerrel és a szennyeződött felületekkel. Ha a normál ruházat elszennyeződik, azonnal le kel vetni. A kiömlött szerrel való foglalkozás közben ne étkezzünk, ne igyunk, ne dohányozzunk, és használjuk a 8. pontban ismertetett személyi védőfelszerelést.

Környezetvédelmi rendszabályok

Ne engedjünk a közelbe embereket, állatokat. Meg kell akadályozni, hogy a szer elvezetőkbe, a csatornarendszerbe vagy élővízbe jusson. Nagy-Britanniában azonnal értesíteni kell a csatornázási műveket, ha a kiömlött szer a szennyvíztisztító felé irányuló közcsatornába jutott; ill. a Környezetvédelmi Hivatalt (vészügyeleti telefon: 0800 807060), ha a szennyeződés folyóba vagy más vízmederbe került.

Kifolyt anyag

Homokkal, talajjal, vagy megfelelő inert anyaggal körül kell gátolni vagy fel kell itatni a kijutott szert.  Az összeszedett anyagot nagy igénybevételre tervezett műanyaghordókba kell rakni és az ártalmatlanításig biztonságosan tárolni.

Szerző által felhasznált források

(1) http://www.bimeo.hu/bor-cipo/2007/070208.htm

(2) http://files.sc.akzonobel.com/msds/SE/EHS/12_HU_HU_000000000175.pdf

(3) Larsen Bodil K; Bjornstad Anne; Sundt Rolf C; Taban Ingrid C; Pampanin Daniela M; Andersen Odd Ketil (2006) Comparison of protein expression in plasma from nonylphenol and bisphenol A-exposed Atlantic cod (Gadus morhua) and turbot (Scophthalmus maximus) by use of SELDI-TOF. Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands) 78 (1) 25−33.

(4) http://elarum.com/info/products/category/neonoly/

(5) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/

(6) http://ecb.jrc.ec.europa.eu/DOCUMENTS/Existing-Chemicals/RISK_ASSESSMENT/DRAFT/R017_0104_env_hh.pdf

(7) http://en.wikipedia.org/wiki/Nonoxynols

Csatolt pdf